ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Při poskytování poradenských služeb ŠPP škola dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb. Vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování.

Součástí ŠPP jsou vypracované stěžejní programy: Strategie podpory v oblasti školní úspěšnosti. Strategie podpory žáků s odlišným mateřským jazykem. Předmět speciálně pedagogické péče. Školní strategie prevence šikanování.

Hlavní cíle ŠPP

 • Vytvoření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti PPP, SPC a SVP.
 • Poskytování průběžné a dlouhodobé péče o neprospívající žáky a vytvoření předpokladů pro zvyšování úrovně jejich znalostí a dovedností.
 • Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.
 • Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a jejich vyhodnocování.
 • Poskytování metodické podpory učitelům.
 • Zlepšování spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči.
 • Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o jejich činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče.
Personální obsazení ŠPP:

Koordinátor inkluze: Mgr. Hana Pátková

Výchovný poradce: Mgr. Magdalena Šimonková

Školní metodik prevence: Mgr. Jiří Čáp

Speciální pedagogové: Mgr. Hana Pátková, Mgr. Karolína Kubíková

Konzultační hodiny odborných pracovníků ŠPP:

konzultace po telefonické domluvě v pondělí 13.45 až 15.00 - místnost ŠPP 

Výchovný poradce: Mgr. Magdalena Šimonková tel.:  382 214 815, konzultace po telefonické domluvě v pondělí 13.45 až 15.00 - místnost ŠPP

Školní metodik prevence a sociální pedagog: Mgr. Jiří Čáp, tel.:  382 214 815, konzultace dle domluvy   

Speciální pedagog: Mgr. Hana Pátková, tel.: 724 828 099, místnost ŠPP, konzultace: St 8:00 - 12:00

SPECIÁNÍ PEDAGOG

 • Depistážní činnosti v hodinách.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu podpory.
 • Příprava a realizace podmínek pro inkluzi.
 • Zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální či skupinové práce se žákem či žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
 • Vytváření PLPP a IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy z oblasti speciální pedagogiky.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření.
 • Spolupráce se všemi odbornými pracovníky Školního poradenského pracoviště, pedagogickými pracovníky a pedagogickými asistenty.
 • Koordinace spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími specializovanými pracovišti.
 • Úprava školního prostředí v kontextu speciálně pedagogické péče, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Vést konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti specifických poruch učení a chování.
 • Metodicky vést asistenty pedagoga ve škole.

KOORDINÁTOR INKLUZE

 • Koordinace a řízení činnosti Školního poradenského pracoviště, spolupráce se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy a školními asistenty.
 • Vytváření podmínek pro podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání.
 • Spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání.
 • Identifikace a vyhodnocování případných problémů inkluzivního vzdělávání na škole.
 • Navrhování změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn.
 • Sledování a shromažďování zpráv vyšetřených žáků se SVP.
  Konzultace s třídními učiteli, vyučující tyto žáky.

VÝCHOVNÝ PORADCE

 • Spolupráce s metodikem prevence rizikového chování (programy na podporu prevence šikana, vandalismu, agresivity a závislosti různého typu).
 • Spolupráce se školní sociální pedagožkou – kontakt s rodiči sociálně znevýhodněných žáků a spolupráce s OSPOD.
 • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti
 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů.
 • Pohovory s problémovými žáky, popř. s jejich zákonnými zástupci, návrhy řešení, doporučení konzultací se školní sociální pedagožkou ve věcech rodiny, poraden.
 • Sledování problémových žáků ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Monitorovat záškoláctví, školní neprospěch, výchovné problémy.
 • Poskytovat kariérové poradenství.
 • Zajišťovat krizovou intervenci.
 • Spolupracovat se školním metodikem prevence.
 • Vést písemné záznamy ze všech jednání v rámci činnosti výchovného poradce.

METODIK PREVENCE

 • Příprava preventivního programu, začlenění cílů a témat prevence rizikového chování do ŠVP.
 • Pomoc učitelům při začleňování témat prevence do výuky.
 • Poskytování odborných informací z oblasti prevence učitelům a ostatním pracovníkům.
 • Ve spolupráci s dalšími pracovníky školy sledování projevů rizikového chování, řešení daných situací.
 • Spolupracovat s okresním metodikem a krajským koordinátorem prevence.
 • Spolupracovat s dalšími institucemi – OSPOD, PPP, SVP a SPC.
 • Zajišťovat přednášky a besedy o preventivních programech.