ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek
Registrační číslo projetu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923
Doba realizace: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit systém opatření na úrovni místní vzdělávací sítě, který omezí dopady sociálního vyloučení části obyvatel na schopnost dětí a žáků udržet se ve školách hlavního vzdělávacího proudu, pomůže předejít školnímu neúspěchu a dosahovat úspěchů ve vzdělávání.

Včelařský kroužek

 

Díky projektu "Inkluzivního vzdělávání pro školy zřízené městem Písek"
jsme mohli rozběhnout včelařský kroužek, o který projevilo zájem hodně
dětí napříč všemi ročníky školy. Společně jsme si zažili opravdu hodně,
úspěchy i neúspěchy. Tedy jak úhyn včelstva, tak i "zrození" nového, když
jsme odchytili roj a společně ho usadili do úlu, což byl jeden z 
největších okamžiků. Pozorovali jsme včely kráčet do nového domova
a jindy zas jak pilně pracují, nosí a větrají. Prošli jsme si "včelí
rok", který na rozdíl od toho našeho lidského probíhá jinak. Vyzkoušeli
jsme si přípravu úlů a včelnice, práci s voskem, cejchování.
Byla to paráda, na níž nezapomeneme.

Školní poradenské pracoviště

 Na naší škole v souvislosti s realizací projektu „Inkluzívní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek“ je poskytnuta dočasná personální podpora pro pozici sociálního pedagoga, k jehož hlavním cílům patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy a rozšíření oblasti primární prevence. Připravuje intervenční a adaptační programy v rámci třídy. Rodičům i žákům poskytuje individuální konzultace. Dalším přínosem pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je pozice speciálního pedagoga, který je již řadu let součástí týmu školního poradenského pracoviště, ale díky výše uvedenému projektu se mohla tato pozice  rozšířit ještě o jednoho speciálního pedagoga, který s dětmi individuálně pracuje a provádí reedukace při obtíží žáků. Po domluvě s pedagogy chodí na hospitace do vyučování. S učiteli i s rodiči vede konzultace, jak s dětmi pracovat, co a jakým způsobem u dětí rozvíjet, aby se podpořil jejich vzdělávací proces ve škole.  Vznikla i nová pozice kariérové poradkyně, která se věnuje dětem, které čeká v brzké budoucnosti rozhodování, na jakou další školu bude směřovat jejich cesta. Škola díky projektu může také využívat koordinátorku inkluze, která se ve škole zaměřuje na spolupráci mezi asistenty pedagoga v rámci týmu, na posílení efektivních vtahů mezi asistenty a učiteli. Pravidelné pracovní schůzky koordinátora a asistentů vedou ke sdílení informací, k týmovému řešení problémů, včetně usnadnění administrativních procesů, i k účinnější organizaci podpory.

Kroužek zdravovědy

 

Projekt „Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek“ naší škole pomohl uskutečnit zahájení  kroužku zdravovědy. Od dubna do něho chodí 20 žáků. Učí se zde základy první pomoci tak, aby dokázali pomoci při drobných úrazech a věděli, co mají dělat, v případě kdy je člověk ohrožen na životě. Učí se obvazové techniky, učí se znát lidské tělo a jak komunikovat s RZS na lince 155. Na figuríně trénovali masáž srdce a seznámili se i s defibrilátorem pro resuscitaci. V květnu se byli podívat na oblastní kolo soutěže Mladý záchranář, kterou pořádal Český červený kříž Písek. Do této soutěže se chceme příští rok přihlásit a zkusit si první pomoc na modelových situacích, kde poranění není na první dojem k rozeznání od skutečných.